Laivo nuomos taisyklės

LAIVŲ NUOMOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Bendrosios sąlygos
Šią Laivų nuomos ir paslaugų teikimo sutartį šios Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą dieną sudarė Specialiosiose sąlygose nurodytas Nuomotojas ir Specialiosiose sąlygose nurodytas Nuomininkas. Nuomininkas ir Nuomotojas Sutarties tekste bendrai vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“.

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS
1.1. Nuomininkas – Nuomotojo klientas, pasirašęs šią Sutartį ir jos pagrindu suteikiantis galimybę Nuomininko keleiviams naudoti Laivus.
1.2. Nuomininko keleivis – tai Nuomininko darbuotojas ar kitas fizinis asmuo, kuriam Nuomotojas suteikia teisę Nuomininko vardu, sąskaita bei atsakomybe naudotis Nuomotojo Laivais. Šioje Sutartyje numatyti reikalavimai ir prievolės, taikomos Nuomininkui, mutatis mutandis taikomos ir Nuomininko Nuomininko keleiviams.
1.3. Laivas — motorinė vandens transporto priemonė, kurią Nuomotojas suteikia Nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
1.4. Laivo naudojimo terminas – laiko tarpas, skaičiuojamas nuo Laivo paėmimo iš jo Laivavietės iki jo grąžinimo Nuomotojui į Laivavietę momento.
1.5. Paslaugos — tai Laivo techninės priežiūros (kapitalinio ir einamojo remonto, techninio aptarnavimo) ir Laivo valdymo paslaugos, įskaitant visas Laivo eksploatacijai reikalingas medžiagas ir degalus, bei privalomasis civilinės atsakomybės draudimas.
1.6. Tinklapis — Agentūros interneto tinklapis, kurio adresas https://boattime.lt/.
1.7. Nuomos teritorija – nurodoma Tinklapyje ir rezervacijos patvirtinime.
1.8. Kainoraštis — Sutarties priede nurodomi Mokesčių dydžiai.
1.9. Laivavietė — tai Laivui stovėti paruošta vieta, kurioje laivas prišvartuojamas, iš kurios Nuomininkas pasiima Laivą ir/ar į kurią jį grąžina. Laivavietės, iš kurios paimamas Laivas ir į kurią grąžinama, gali nesutapti, tokiu atveju tai nurodoma patvirtintoje Laivo rezervacijoje. Laivaviečių sąrašas yra nurodytas Tinklapyje.
1.10. Sutartis – ši Laivų nuomos ir paslaugų teikimo sutartis, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos. Šios sutarties Specialiosios ir Bendrosios sąlygos yra sudedamosios ir neatskiriamos šios sutarties dalys. Esant neatitikimų tarp sutarties Specialiųjų ir Bendrųjų sąlygų pirmenybė taikoma sąlygoms, nustatytoms Specialiosiose sąlygose.
1.11. Agentūra – Nuomininko ir Nuomotojo tarpininkas, kuris valdo Laivų nuomos paieškos ir rezervavimo sistemą Tinklapyje. Agentūros paslaugos Nuomininkui apsiriboja galimybės suteikimu Klientui naudotis Agentūros sistema, sistemos pagalba surasti ir įsigyti Laivo nuomą bei užsisakyti siūlomas papildomas paslaugas. Agentūra pati neteikia nuomos paslaugų. Nuomą ir Paslaugas teikia Nuomotojas.
1.12. Sistema – Agentūros Laivų nuomos paieškos ir rezervavimo sistema esanti Tinklapyje, skirta surasti ir rezervuoti nuomą pasirinktu Nuomotojo Laivu bei užsisakyti Nuomotojo siūlomas papildomas paslaugas.
1.13. Laivo kapitonas – Nuomotojo pasitelktas Laivą valdantis asmuo, kuris turi galiojantį laivavedžio pažymėjimą, leidžiantį valdyti Nuomotojo išnuomojamą atitinkamą Laivą Nuomos teritorijoje.
1.14. Mokesčiai – Nuomininko mokami nuomos mokestis, kiti Paslaugų mokesčiai nurodyti Kainoraštyje.
1.15. Specialiosios sąlygos – Agentūros patvirtinti Laivo nuomos rezervacijos duomenys, Kainoraštis, Privatumo politika.
1.16. Privatumo politika – asmens duomenų tvarkymo klausimus reglamentuojantis dokumentas paskelbtas Tinklapyje.

2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Agentūra suteikia galimybę Nuomininkui naudojantis Sistema surasti ir rezervuoti nuomą Sistemoje pasirinktu Nuomotojo Laivu bei užsisakyti Nuomotojo siūlomas papildomas paslaugas, o Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Mokesčius už naudojimąsi Sistema, o taip pat už suteiktas papildomas paslaugas.
2.2. Nuomininkui, sudarius Sutartį, supažindinus Nuomininko keleivius su Sutartimi, pateikus reikiamą informaciją ir dokumentus Nuomotojui, Nuomotojas įsipareigoja atlygintinai suteikti Nuomininkui teisę laikinai valdyti ir naudotis Laivu teikiant Paslaugas, o Nuomininkas įsipareigoja naudotis Laivu Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, mokėti Nuomotojui kainą į už Laivo nuomą ir suteiktas Paslaugas.
2.3. Šalys susitaria, kad Laivas išnuomojamas Laivo nuomos terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Laivo rezervacijoje nurodomos datos ir valandos ir baigiasi grąžinus Laivą.
2.4. Maksimalus nuomos terminas yra nurodomas Tinklapyje. Maksimalus Nuomos terminas gali būti pratęstas tik atskiru rašytiniu Nuomininko ir Agentūros, tokiu atveju atstovaujančios Nuomotoją, susitarimu.

3. NUOMOS REZERVACIJOS TVARKA IR TAISYKLĖS
3.1. Iki Laivo nuomos rezervacijos atlikimo Nuomininkas privalo susipažinti su Bendrosiomis sąlygomis, Privatumo politika, nustatytomis Paslaugų teikimo, apmokėjimo bei kitomis sąlygomis.
3.2. Laivo nuomos rezervacija atliekamas be Nuomininko registracijos Sistemoje.
3.3. Nuomininkas naudodamasis Sistema pagal joje skelbiamą informaciją išsirenka Nuomotojo Laivą, pasirenka galimą maršrutą, nuomos ir paslaugų gavimo datas, Sistemoje užpildo kitą rezervacijai atlikti reikalingą informaciją.
3.4. Nuomininkas prisiima visą atsakomybę už teisingą savo duomenų suvedimą Sistemoje.
3.3. Rezervacija laikoma užbaigta, kai Nuomininkas sumoka rezervacijos metu nurodytą Nuomos avansą, Nuomotojui gavus mokėjimą ar informaciją, patvirtinančią apie atliktą mokėjimą, Nuomininkui jo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas rezervacijos patvirtinimo laiškas bei Nuomotojo kontaktai.
3.4. Informacija Nuomininkui apie Laivo nuomos rezervacijos detales (nuomos laikotarpis, sumokėtas avansas/visa kaina ir kt.) nurodoma patvirtinimo laiške, kuris yra atsiunčiamas Nuomininko rezervacijos metu nurodytu el. paštu.
3.5. Sistemoje esantis Nuomotojo laivų užimtumo kalendorius gali būti sinchronizuojamas su kitų rezervacinių sistemų kalendoriais. Kalendoriai yra automatiškai sinchronizuojami periodiškai. Dėl šios priežasties yra tikimybė, kad dėl laiko tarpo, kuris atsiranda automatinio sinchronizavimo metu ir kuris nepriklauso nuo Agentūros, vienu metu ta pati Laivo nuomos data gali būti rezervuota iš daugiau nei vienos rezervacinės sistemos (susidubliavusi rezervacija). Susidubliavusios rezervacijos atveju, Nuomininkas kaip įmanoma greičiau informuojamas apie susidubliavusią rezervaciją ir jam pasiūloma Nuomos teikimo datos keitimo arba rezervacijos metu sumokėtų pinigų grąžinimo alternatyva.
3.6. Užbaigta Laivo nuomos rezervacija yra laikoma Sutarties sudarymu, todėl atlikus rezervaciją Nuomininkas, kuris yra vartotojas, gali nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų terminą atšaukti rezervaciją atsisakydamas Sutarties.
3.7. Per nurodytą terminą neatšaukus rezervacijos, Nuomininko sumokėtas avansas negrąžinami ir lieka Nuomotojui kaip minimalių nuostolių atlyginimas. Agentūra, Nuomininko prašymu sutikdama atšaukti rezervaciją, turi teisę taikyti rezervacijos atšaukimo mokestį, kuris padengia Agentūros turėtus rezervacijos administravimo kaštus. Tuo atveju, jei taikomas rezervacijos atšaukimo mokestis, tai nurodoma Kainoraštyje. Sutarties atsisakymo teisė nesuteikiama Nuomininkui, kuris nėra vartotojas. Toks asmuo atšaukti rezervaciją ir nutraukti Sutartį turi teisę tik Agentūros sutikimu, paliekant Nuomotojui sumokėtą avansą kaip minimalių nuostolių atlyginimą.
3.8. Nuomininkas pakeisti rezervuotą Laivo nuomos datą gali tik tiesiogiai pakeitimą suderinęs su Nuomotoju.
3.9. Laivas perduodamas Nuomininkui patvirtintoje rezervacijoje nurodytu laiku. Nuomininkui neatvykus naudotis Laivu ilgiau kaip 2 valandas nuo Sutartyje nurodyto laiko Nuomos sutartis nutrūksta. Už vėlavimą pradėti naudotis Laivu Nuomininkas moka pagal Kainoraštyje paskelbtus mokesčius. Tuo atveju, jei Nuomininkas vėluoja ar nori pavėlinti atvykimą Laivo nuomai, Nuomininkas įsipareigoja susisiekti su Nuomotoju ir pranešti, kada atvyks. Nuomotojo kontaktai yra nurodomi Specialiosiose sąlygose. Tačiau Nuomininkas prisiima atsakomybę už Nuomininko neatvykimo/ pavėluoto atvykimo pasekmes ar Nuomotojo taikomas nuomos atšaukimo bei neatvykimo mokesčius, kurios nurodomos Kainoraštyje.
3.10. Laivo naudojimo laikas, už kurį Nuomininkas įsipareigoja mokėti už Paslaugas, pradedamas skaičiuoti nuo Nuomininko rezervacijoje rezervuoto laiko pradžios iki Laivo pristatymo į Laivavietę.
3.11. Nuomotojas turi teisę iki Laivo perdavimo, elektroniniu paštu arba SMS žinute, įspėjęs Nuomininką prieš 2 (dvi) kalendorines dienas, pakeisti nuomojamą Laivą kitu tos pačios klasės ir parametrų Laivu, jeigu yra tokia galimybė. Nuomininko sutikimu, iki Laivo perdavimo Nuomotojas turi teisę pakeisti nuomojamą Laivą kitos klasės ir parametrų Laivu.

4. NUOMININKO KELEIVIAI IR PASITELKTI ASMENYS
4.1. Nuomininkas užtikrina, kad Nuomininko keleivis, prieš patekdamas į Laivą susipažino su šios Sutarties sąlygomis reglamentuojančiomis atsakomybę. Nuomininkas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos Nuomotojas patirs dėl neteisingos ar netikslios Nuomininko informacijos pateikimo.
4.2. Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant informuoti Nuomotoją, jeigu pasikeitė Nuomininko keleivio ar kito pasitelkto Sutarčiai vykdyti asmens duomenys (vardas, pavardė/pavadinimas, adresas, kodas ir kt.).
4.3. Nuostoliai, atsiradę dėl Nuomininko ar Nuomininko keleivio duomenų praradimo ar tretiesiems asmenims pasinaudojus Nuomininko ar Nuomininko keleivio duomenimis iki jų pateikimo Nuomotojui, laikomi atsiradusiais dėl Nuomininko arba Nuomininko keleivio didelio neatsargumo, jei Nuomininkas arba Nuomininko keleivis neįrodo kitaip, ir juos atlyginti privalo Nuomininkas.
4.4. Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad, naudojantis kompiuterine, programine ar kitokia įranga, kuria pateikia Nuomininko keleivių ar pasitelktų asmenų duomenis, būtų laikomasi visų racionalių saugumo priemonių, įskaitant antivirusines programas, ir yra atsakingas už visas pasekmes, atsiradusias dėl nepakankamos Nuomininko kompiuterinių ar kitų sistemų apsaugos.

5. BENDROSIOS NAUDOJIMOSI LAIVU TAISYKLĖS
5.1. Nuomininkas įsipareigoja naudotis Laivu ir Paslaugomis, remdamasis šios Sutarties nuostatomis ir elgdamasis kaip apdairus, atsakingas bei informuotas asmuo. Būdamas Laive, Nuomininkas privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų saugumo taisyklių.
5.2. Nuomininkas kiekvieną kartą prieš pradedant naudoti Laivu, Laivą apžiūri ir įsitikina, kad Laive ir jo įrangoje nėra jokių išoriškai matomų akivaizdžių defektų ir trūkumų. Jeigu tokie buvo pastebėti Nuomininkas privalo informuoti apie tai Nuomotoją. Priešingu atveju laikoma, kad visi akivaizdūs išoriniai defektai ir pažeidimai atsirado Nuomininko Laivo naudojimo terminu ir už juos atsakingas yra Nuomininkas.
5.3. Nuomininkas privalo grąžinti Laivą ne blogesnės būklės kaip gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Prie natūralaus nusidėvėjimo nėra priskiriama:
5.3.1. sulaužytos, deformuotos ar kitaip mechaniniu arba terminiu būdu pažeistos detalės;
5.3.2. neveikiantys prietaisai ir mechanizmai;
5.3.3. Laivo paviršiaus įlenkimai, dažų sluoksnio įskilimai ir ryškūs (pažeistas dažų sluoksnis iki grunto) įbrėžimai;
5.3.4. stiklų įskilimai;
5.3.5. stiklų subraižymai, atsiradę netvarkingo naudojimosi pasėkoje;
5.3.6. interjero sugadinimai.
5.3.7. pažeista korpuso geometrija.
5.4. Jeigu Laivo nuomos laikotarpiu girdimi įtartini pašaliniai Laivo garsai, Nuomininkas privalo nedelsdamas informuoti apie tai Laivo kapitoną ir vykdyti tolesnius jo nurodymus.
5.5. Laivo nuomos laikotarpiu Nuomotojas privalo užtikrinti, kad Laivas nebūtų toliau naudojamas tuo atveju, jeigu sugenda ir tolesnis jo naudojimas gali didinti žalą arba kelti grėsmę eismo saugumui, ar kad naudojant Laivą jis gali būti dar daugiau sugadintas.
5.6. Jeigu dėl Nuomininko kaltės vėluojama grąžinti Laivą, pagal numatytą Laivo nuomos terminą, Nuomininkui už kiekvieną Laivo vėlavimo grąžinti valandą skaičiuojamas Kainoraštyje nurodytas mokestis.
5.7. Nuomininkas neturi teisės be rašytinio Nuomotojo sutikimo perduoti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį ar perduoti Laivą, ar leisti Laivu naudotis kitam asmeniui.
5.8. Laivas gali būti naudojamas tik nurodytoje Nuomos teritorijoje.
5.9. Nuomotojo Nuomos terminui suteiktų degalų kaina yra įskaičiuota į Nuomininko Nuomotojui mokamą Nuomos mokestį, tačiau viršijus Nuomos terminą privalo būti padengiama papildomai.
5.10. Laivo negalima naudoti lenktynėms arba kitokiai sportinio ar varžybinio pobūdžio paskirčiai, naudoti jį mokyti laivybos, taip pat naudoti krovinių vežimui, naudoti Laivą tokiems tikslams, kokiems jis nėra pritaikytas, naudoti Laivą LR teisės aktais uždraustai veiklai vykdyti.
5.11. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Laivo viduje nebūtų rūkoma, o jei Laivu vežami gyvūnai – jie bus vežami tik tam specialiai pritaikytose transportavimo dėžėse. Jeigu Laive rūkoma arba vežami gyvūnai ne tam skirtoje vietoje ar pažeidžiant nustatytą tvarką, Nuomininkas privalo Nuomotojui sumokėti Kainoraštyje nurodytus mokesčius ir netesybas.
5.12. Griežtai draudžiami bet kokie veiksmai ar bandymai nuskaityti Laivo sistemos duomenis, juos nukopijuoti, pakeisti ar panaikinti.
5.13. Pasibaigus nuomai, Nuomininkas privalo grąžinti Laivą į nurodytą Laivavietę.

6. LAIVO EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS IR ATSAKOMYBĖ
6.1. Nuomotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Laivas būtų techniškai tvarkingas ir paruoštas eksploatavimui. Trūkumais nėra pripažįstami tie Laivo trūkumai, kurie nedaro įtakos eismo saugumui ar nepadarys įtakos artimiausiu metu, taip pat tie, kurie nėra netinkamos Nuomotojo atliekamos Laivo techninės priežiūros pasekmė.
6.2. Nuomotojas užtikrina, kad Laivas būtų naudojamas pagal jo paskirtį, atsižvelgiant į Sutartyje numatytą tvarką, gamintojo rekomendacijas ir naudojimo instrukcijas, laikantis laivybos taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.
6.3. Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad visi Nuomininko keleiviai ir pasitelkti asmenys Laivu naudotųsi kaip atidūs ir rūpestingi naudotojai, naudotų Laivą tik pagal tiesioginę paskirtį, laikytųsi vandens transporto taisyklių taikomų keleiviams bei kitų taikomų teisės aktų reikalavimų.
6.4. Nuomotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Nuomotojui ir atitinkamai valstybinei institucijai (pvz. policija, priešgaisrinė tarnyba, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, Lietuvos transporto saugos administracija), jeigu Laivas yra sunaikinamas, sužalojamas, sugenda ar kitaip tampa netinkama naudoti, taip pat jeigu atsiranda aplinkybės trukdančios valdyti ir naudoti Laivą ar užtikrinti normalias jo eksploatavimo sąlygas.
6.5. Grąžinus Laivą į Laivavietę, Nuomininkas privalo pasiimti iš Laivo visus paliktus savo daiktus, patikrinti ar nepaliko Laive savo daiktų.
6.6. Laivas nuomos laikotarpiu turi būti prišvartuojamas tam skirtoje vietoje. Nuomotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Laivas nebus paliekamas toje vietoje, kurioje Laivo švartavimas draudžiamas. Atsakomybė už laivybos taisyklių ar kitų teisės aktų pažeidimus ne vietoje prišvartavus Laivą, tenka Nuomotojui. Tačiau Nuomininko pavedimu, Nuomotojui naudojimosi Laivu laikotarpiu prišvartavus Laivą mokamose vietose, tokias išlaidas apmoka Nuomininkas.
6.7. Nuomininkas neatsako už Laivo gedimus, kurie atsirado Laivo eksploatavimo metu ir yra ankstesnio Laivo eksploatavimo ar natūralaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Nuomininkas, turėdamas galimybę juo pastebėti, nedelsiant apie juos informavo Nuomotoją ir vykdė Nuomotojo duotas instrukcijas.
6.8. Jeigu, Laivo naudojimo terminu Laivas yra apgadinamas, sunaikinamas arba prarandamas (įskaitant, bet neapsiribojant, Laivo konfiskavimu), taip pat jei prarandami, sunaikinami ar sugadinami Laivo priedai (pvz. įranga ir pan.), Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui Kainoraštyje nustatyto dydžio (besąlyginės draudimo išskaitos dydžio) baudą ir atlyginti Nuomotojui visą padarytą žalą ir nuostolius, tiek, kiek jie viršija baudos dydį, tais atvejais, kai žala / nuostoliai Nuomotojui kilo:
6.8.1. Nuomininkui nesilaikant Laivo eksploatavimo sąlygų;
6.8.2. Nuomininkui Laivą naudojant atlikti veiksmus, kurių atlikimui ji nėra pritaikyta;
6.8.3. Nuomininkui nepaklusus policijos ar kitų kompetentingų institucijų pareigūnų reikalavimams;
6.8.4. Nuomininkui Laivą naudojant nusikalstamiems veiksmams atlikti;
6.8.5. dėl Nuomininko krovinio pakrovimo į arba iškrovimo iš Laivo;
6.8.6. dėl Laivo salono dalių (įrangos) ištepimo, subraižymo, suplėšymo, padaryto Nuomininko, keleivių ar naminių gyvūnų;
6.8.7. dėl Nuomininko tyčios arba didelio neatsargumo.
6.9. Laivą apdraudusios draudimo bendrovės nustatytose draudimo taisyklėse nurodytais atvejais draudimo bendrovė, atlyginusi žalą, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę (regreso teisę) išsiieškant visą išmokėtą draudimo išmoką iš Nuomininko, jei dėl šio kaltės ar veiksmų buvo padaryta žala nuo kurios draudžiamas Laivas.
6.10. Jeigu naudojant Laivą jo vidus ar išorė išsipurvina daugiau nei įprastai eksploatuojant, Nuomininkas privalo atlyginti Kainoraštyje nurodytus mokesčius, o jeigu nenurodyta – Laivo valymo išlaidas.
6.11. Laivo kapitonas siekdamas garantuoti saugumą ir palaikyti tvarką Laive, turi teisę duoti privalomus nurodymus visiems Laive esantiems asmenims, kuriuos Nuomininkas ir keleiviai privalo vykdyti.
6.12. Nuomotojas ir Laivo kapitonas nėra atsakingas ir neprižiūri Nuomininko keleivių ir kitų Nuomininko pasitelktų asmenų Laive. Nuomininkas yra atsakingas už Nuomininko ir keleivių veiksmus Laive bei jiems ar jų turtui jų veiksmais atsiradusią žalą, įskaitant ir neturtinę žalą.
6.13. Esant teisėtam pagrindui, Nuomotojo ar Agentūros turima informacija apie Nuomininką, jo keleivį ar pasitelktą asmenį gali būti perduodama valstybės institucijoms ir/arba antstoliams mokesčių ar baudų sumokėjimo ir išieškojimo tikslais.
6.14. Nuomotojui pareikalavus, Nuomininkas už Sutarties numatyto įsipareigojimo nevykdymą, pažeidimą ar netinkamą vykdymą įsipareigoja sumokėti Nuomotojui Kainoraštyje nustatyto dydžio netesybas, jeigu šioje Sutartyje už atitinkamą pažeidimą nenumatyta kitokia atsakomybė.
6.15. Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Laivu įvykus nelaimingam atsitikimui ar esant kitoms nuo Nuomotojo nepriklausančioms priežastims.
6.16. Nuomotojas atsako už Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą ir privalo atlyginti dėl netinkamo savo įsipareigojimų vykdymo ir kaltės Nuomininkui padarytus tiesioginius nuostolius.

7. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
7.1. Nuomininkas moka Nuomotojui Mokesčius pagal Laivo naudojimo metu galiojantį Kainoraštį. Stovėjimo uostuose ir/ar laivavietėse kainos, kiti Kainoraštyje nurodyti Mokesčiai nėra įskaičiuoti į Nuomos mokestį.
7.2. Pagal šią Sutartį, Nuomininkas sumoka už Laivo nuomą avansu, o už kitas paslaugas ir išlaidas privalo atsiskaityti už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos, jei iki tol dar nėra atsiskaitęs. Nuomininkas, gavęs sąskaitas, privalo per 5 (penkias) darbo dienas patikrinti, ar sąskaitose nurodyti duomenys yra teisingi, bei el. paštu informuoti apie pastebėtus neatitikimus. Bet kokio pobūdžio pretenzijas, susijusias su sąskaitose nurodyta informacija, Nuomininkas privalo pateikti per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojant nuo sąskaitos gavimo dienos. Nuomininkui nepateikus pretenzijų per aukščiau nurodytą terminą, laikoma, kad Nuomininkas su pateikta sąskaita sutinka. Nuomotojas, išrašo PVM sąskaitą – faktūrą už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas iki einamojo mėnesio 5 (penktos) darbo dienos ir išsiunčia el. paštu Nuomininkui.
7.3. Nuomininko avansas yra sumokamas prieš sudarant Sutartį, apima ir Agentūros teikiamas paslaugas bei yra įskaitomas į Nuomos mokestį.
7.4. Jeigu Nuomininkas nori perrašyti/pakoreguoti jam išrašytą sąskaitą faktūrą ne dėl Nuomotojo kaltės (pvz. Nuomininkas nurodė neteisingus rekvizitus arba fizinio asmens sąskaita perrašoma juridinio asmens vardu ir atvirkščiai), už sąskaitos faktūros perrašymą/pakoregavimą, skaičiuojamas papildomas Mokestis, nurodytas Kainoraštyje.
7.5. Jei Nuomininkas negavo sąskaitos elektroniniu paštu, Nuomininkas įsipareigoja kreiptis į Nuomotoją dėl sąskaitos gavimo.
7.6. Nuomotojas turi teisę savo išimtine diskrecija suteikti Nuomininkui kredito limitą paslaugoms – didžiausią leistiną Nuomininko galimą kaupti neapmokėtą už paslaugas sumą. Nuomotojas turi išimtinę teisę bet kada šį kredito limitą keisti, panaikinti, sumažinti ar padidinti.
7.7. Tuo atveju, jei Nuomininkas laiku neatsiskaito su Nuomotoju, Nuomotojas turi teisę įgalioti skolų išieškojimo Nuomotoją atlikti išieškojimo veiksmus arba perduoti savo reikalavimo teisę Nuomininko atžvilgiu.
7.8. Jeigu Sutartyje nenumatyti kitokie terminai, netesybas (baudas ir delspinigius) bei nuostolius, kompensacijas ir kitas mokėtinas sumas Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pareikalavimo.
7.9. Už kiekvieną pradelstą atsiskaitymo dieną Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui Kainoraštyje nurodyto dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.
7.10. Visos ir bet kokios Sutartyje ar Kainoraštyje numatytos netesybos laikomos minimaliais Šalių neįrodinėtinais nuostoliais. Netesybų (baudų ar delspinigių) mokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo pareigos atlyginti visus kitus Nuomotojo nuostolius, kurių nepadengia nurodytos netesybos. Bet kokiu atveju, Sutartyje numatytų netesybų taikymas neatleidžia Nuomininko nuo pareigos įvykdyti numatytas prievoles.
7.11. Nuomotojas turi teisę sustabdyti ir nutraukti Paslaugų teikimą Nuomininko atžvilgiu, Agentūra turi teisę atšaukti Nuomininko rezervacijas, jeigu Nuomininkas nesilaiko Sutartyje numatytos tvarkos. Nutraukus Sutartį dėl Nuomininko kaltės Nuomotojui sumokėtas avansas paliekamas Nuomotojui kaip Nuomotojo minimalių nuostolių atlyginimas.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo rezervacijos patvirtinimo dienos ir baigiasi grąžinus Laivą į laivavietę. Šalių atsiskaitymą reglamentuojančios Sutarties nuostatos lieka galioti iki visiško piniginių įsipareigojimų įvykdymo.
8.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu sutarimu. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Nuomotojo vienašališku pranešimu dėl Nuomininko kaltės:
8.2.1. įspėjus Nuomininką prieš 5 (penkių) darbo dienų terminą Nuomininkui nepateikus Agentūros nurodytos informacijos, kuri yra būtina Sutarčiai vykdyti;
8.2.2. Nedelsiant įspėjus Nuomininką šiam neatvykus naudotis Laivu ilgiau kaip 2 (dvi) valandas;
8.2.3. Nedelsiant įspėjus Nuomininką, šiam ar jo keleiviams pažeidžiant saugaus elgesio Laive taisykles, ar gadinant Laivą ar jo įrangą ar nevykdant Laivo kapitono nurodymų.
8.2.4. įspėjus Nuomininką prieš 5 (penkių) darbo dienų terminą Nuomininkui neatlikus Agentūros nurodytų papildomų išlaidų, būtinų Sutarčiai vykdyti, avansinio apmokėjimo.
8.3. Nuomotojas turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas trečiajam su Nuomotoju susijusiam asmeniui, informavęs apie tai Nuomininką raštu.
8.4. Ši Sutartis aiškinamos ir taikoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
8.5. Konfidencialumas:
8.5.1. Šalys įsipareigoja laikytis abipusės pagarbos, bendradarbiauti vykdant šią Sutartį. Šalys jokiu būdu ir priemonėmis viešai negali teikti neigiamų pastabų apie kitos Šalies produktus, paslaugas ar bet kokiu kitu būdu pakenkti kitos Šalies reputacijai;
8.5.2. Šalys įsipareigoja išlaikyti informacijos, kurią Šalys suteikė viena kitai vykdydamos Sutartį, ar informacijos, susijusios su Sutartimi, jos turiniu, konfidencialumą ir be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Šalis įsipareigoja užtikrinti, kad visa ir bet kokia informacija, susijusi su šios Sutarties vykdymu gali būti atskleista tik darbuotojams, kuriems pavesta vykdyti su šios Sutarties įgyvendinimu susijusias užduotis, ir yra pasirašytinai įsipareigoję dėl konfidencialios informacijos ir komercinės paslapties neatskleisimo ir tik ta apimtimi, kiek reikia Sutarties sąlygoms įvykdyti;
8.5.3. Šalys nustato, kad 8.5.1 ir 8.5.2. papunkčiuose nurodyti įsipareigojimai šalims privalomi ir pasibaigus šiai Sutarčiai.
8.6. Jei Nuomininkas negalėjo tinkamai naudotis Nuomotojo paslaugomis, Nuomininkas apie tai turi informuoti Nuomotoją elektroniniu paštu ar raštu. Vadovaujantis visa Nuomininko pateikta bei Nuomotojo turima informacija, ginčą bus siekiama išspręsti abipusiu taikiu šalių susitarimu arba teisės aktų nustatyta tvarka. Į Nuomininko kreipimąsi Nuomotojas sieks atsakyti kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju – ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos.
8.7. Jei Nuomininkas netenkina Agentūros ar Nuomotojo parengtas atsakymas į rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl Sistemoje atliktos rezervacijos, jis gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tarnyba@vvtat.lt, +370 5 2626751, www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/. Šia sąlyga gali pasinaudoti tik Nuomininkas, kuris laikomas vartotoju.
8.8. Visi ginčai ir nesutarimai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Nuomotojo buveinės vietą. Nuomininkas, kuris laikomas vartotoju, taip pat turi teisę pareikšti reikalavimus teisme pagal LR specialias teismingumo nuostatas taikomas vartotojams.
8.9. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą, išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu.
8.10. Nuomininkas pareiškia, kad sutinka ir neprieštarauja, jog Nuomotojas turi teisę savo nuožiūra keisti aprašytas ir išdėstytas Sutarties bendrąsias sąlygas. Apie atliktus pakeitimus Nuomotojas įsipareigoja pranešti Nuomininkui prieš 7 darbo dienas iki pakeitimo dienos Tinklapyje.
8.11. Jei po Sutarties priedų pakeitimų, apie kuriuos Nuomininkui pranešama Bendrųjų sąlygų 8.10 punkte nustatyta tvarka, įsigaliojimo momento Nuomininkas Sutarties pagrindu Laivu naudosis toliau, tokiu atveju bus laikoma, kad jis sutinka su Nuomotojo atliktais pakeitimais. Jeigu Nuomininkas nesutinka su aukščiau nurodytais pakeitimais, jis privalo neteikti rezervacijos ir atšaukti pateiktą rezervaciją ne vėliau kaip iki pakeitimų įsigaliojimo dienos ir toliau nesinaudoti paslaugomis.

 

Primary Color

Secondary Color

https://boattime.lt/wp-content/themes/yachtsailing